Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden van Lucas Crystals

Artikel 1 - Definities

De termen gebruikt in deze algemene servicevoorwaarden worden als volgt gedefinieerd:

Afkoelperiode: de periode waarbinnen de consument zich kan beroepen op zijn recht tot terugtrekking.

Consument: de natuurlijke persoon die niet in een professionele hoedanigheid of als bedrijf ageert en een overeenkomst op afstand afsluit met Lucas Crystals.

Dag: kalenderdag

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand aangaande een serie producten en/of diensten, waarvan de levering en/of aankoop gespreid over tijd plaatsvindt.

Duurzame drager: welk dan ook opslagapparaat dat de consument of Lucas Crystals toestaat informatie persoonlijk aan hem toevertrouwd op te slaan op een manier die raadpleging en onveranderde weergave van de informatie in de toekomst mogelijk maakt.

Recht op terugtrekking: de mogelijkheid voor de consument om – binnen de afkoelperiode – af te zien van de overeenkomst op afstand.

Modelformulier: het model formulier dat Lucas Crystals beschikbaar maakt aan de consument en dat de consument kan invullen indien hij zijn recht op terugtrekking wilt uitoefenen.

Ondernemer: een natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die is afgesloten binnen het raamwerk van een georganiseerd systeem voor Lucas Crystals, gebruik makend van een of meerdere methoden van communicatie op afstand.

Technologie voor communicatie op afstand: een methode die kan worden gebruikt om een overeenkomst af te sluiten, zonder dat de consument en Lucas Crystals elkaar ontmoeten op dezelfde plaats.

Servicevoorwaarden: deze algemene servicevoorwaarden van Lucas Crystals.

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lucas Crystals en elke overeenkomst op afstand of bestelling tussen Lucas Crystals en de consument.

Alvorens de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, zal de tekst van deze servicevoorwaarden beschikbaar worden gesteld aan de consument op een manier waarop deze eenvoudig kan worden opgeslagen op een duurzame drager door de consument. Indien dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal Lucas Crystals, voordat de overeenkomst op afstand afgesloten wordt, aangeven dat de voorwaarden kunnen worden herzien en, op verzoek van de consument, doorgestuurd kunnen worden zonder toegevoegde kosten.

Indien de overeenkomst op afstand op elektronische wijze wordt afgesloten, niettegenstaande de voorgaande paragraaf en voordat de overeenkomst op afstand is afgesloten, kan de tekst van de servicevoorwaarden beschikbaar worden gesteld aan de consument op elektronische wijze zodat deze de voorwaarden eenvoudig op een duurzame drager kan opslaan. Als dit niet redelijkerwijs mogelijk is, zal worden aangegeven waar de elektronische versie van de servicevoorwaarden kan worden gevonden en zal deze, op verzoek van de consument, doorgestuurd worden, op een elektronische manier, of op andere wijze, zonder toegevoegde kosten.

Daar waar, naast deze servicevoorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zullen de tweede en derde paragraaf mutatis mutandis van toepassing zijn en kan de consument, in geval van tegenstrijdige voorwaarden, zich beroepen op de voorwaarden die het meest gunstig zijn voor hem.

Indien een of meerdere bepalingen van deze servicevoorwaarden, gedeeltelijk of geheel, ongeldig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en de resterende delen van deze servicevoorwaarden, alsmede de relevante bepaling vervangen worden door een bepaling die het origineel zo precies mogelijk benadert.

Voorvallen die niet vallen onder deze servicevoorwaarden zullen worden behandeld ‘in de geest’ van deze servicevoorwaarden.

Gebrek aan helderheid wat betreft de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze servicevoorwaarden moet uitgelegd worden ‘in de geest’ van deze servicevoorwaarden.

 

Artikel 3 – Het aanbod

Zo een aanbod onderhavig is aan een beperkte tijdsduur of onderhavig is aan voorwaarden, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden.

Het aanbod in de webwinkel is zonder verplichting. Lucas Crystals heeft het recht om het aanbod te veranderen en aan te passen.

Het aanbod omhelst een volledige en accurate omschrijving van de aangeboden producten/diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument toe te laten een degelijke inschatting van het aanbod te maken, zo mogelijk. Indien Lucas Crystals illustraties gebruikt, zijn deze een ware weerspiegeling van de aangeboden producten/diensten.

Alle beelden, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen niet leiden tot compensatie of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod zal de nodige informatie bevatten zodat het duidelijk is voor de consument welke rechten en plichten van toepassing zijn bij het aanvaarden van het aanbod. Dit duidt specifiek op:

De prijs inclusief belasting;

De hoogte van verzendkosten;

De manier waarop de overeenkomst wordt aangegaan en welke acties dit zal vereisen;

Of het recht op terugtrekking al dan niet van toepassing is;

De regelingen wat betreft de betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst of bestelling;

Het uiterste tijdstip voor het aannemen van het aanbod, of de periode waarbinnen Lucas Crystals voor de aangeboden prijs instaat;

Het tarief voor communicatie op afstand, indien de kosten voor communicatie op afstand berekend zijn op een basis die niet het grondtarief voor het desbetreffende medium omhelst;

Of de overeenkomst al dan niet gearchiveerd wordt na de uitvoering en zo ja, hoe de consument deze kan raadplegen;

De manier waarop de consument de informatie verstrekt als onderdeel van de overeenkomst, en waarop hij deze kan rechtzetten, voordat de overeenkomst uitgevoerd wordt;

Andere talen, behalve het Nederlands, waarin een overeenkomst kan worden aangegaan;

De Gedragscode waaraan de ondernemer moet voldoen en de instructies waar de consument de Gedragscode digitaal kan vinden;

De minimale tijdsduur van een overeenkomst op afstand of een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren of materialen.

 

Artikel 4 – Afsluiting van overeenkomst

De overeenkomst is onderhavig aan de bepalingen van paragraaf 4 van dit artikel, afgesloten op het tijdstip dat de consument het aanbod aanvaardt en zich voegt naar de overeenkomstige voorwaarden.

Indien de consument het aanbod op elektronische wijze heeft aanvaard, zal de ondernemer via een elektronisch kanaal de ontvangst van de bestelling onverwijld bevestigen; zolang de bestelling niet is bevestigd door Lucas Crystals, kan de consument zich terugtrekken uit de overeenkomst of deze annuleren zonder extra kosten.

Indien het contract elektronisch wordt afgesloten, zal Lucas Crystals de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische doorgave van gegevens te beveiligen en zal zorgen voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal Lucas Crystals gepaste beveiligingsmaatregelen nemen.

Lucas Crystals kan, binnen wettelijke raamwerken, bij consument informeren naar zijn vermogen om aan de betalingsverplichting te voldoen, alsmede de feiten en factoren die benodigd zijn voor een verantwoordelijke afsluiting van de overeenkomst op afstand. Indien Lucas Crystals uit dit onderzoek goede redenen heeft en de overeenkomst niet aangaat, heeft hij het recht een bestelling te weigeren of om speciale voorwaarden te vragen.

Lucas Crystals zal de volgende informatie bij het product of de dienst voegen, op schriftelijke wijze of op een wijze waarop de consument deze kan opslaan op een toegankelijke, duurzame drager:

  1. Het adres van vestiging van Lucas Crystals;
  2. De voorwaarden waaronder en de manier waarop de consument gebruik kan maken van het recht op terugtrekking, of een duidelijke verklaring omtrent de uitsluiting van het recht op terugtrekking;
  3. Informatie aangaande diensten na aankoop en garanties;
  4. De voorwaarden in Artikel 4 paragraaf 3 van deze opgeslagen gegevens, tenzij Lucas Crystals deze gegevens al voor de implementatie van het contract aan de consument heeft verstrekt;
  5. De vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie, zal de voorgaande paragraaf alleen van toepassing zijn op de eerste levering.

Elke overeenkomst of bestelling wordt aangegaan onder de voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de producten.

 

Artikel 5 – Recht van terugtrekking

Levering van producten:

In geval van een aankoop, heeft de consument de mogelijk om de overeenkomst te ontbinden binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgaaf van redenen. Deze periode begint op de dag die volgt op de ontvangst van alle producten door de consument of door de aangestelde vertegenwoordiger.

Gedurende de bezinningsperiode zal de consument het product en de verpakking met zorg behandelen. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate noodzakelijk om een oordeel te vellen of hij het product al dan niet wilt behouden. Indien hij zich beroept op het recht van terugtrekking, zal hij het product en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de oorspronkelijke staat en verpakking terugsturen naar Lucas Crystals volgens de redelijke en duidelijke instructies van Lucas Crystals.

Indien de consument zich wilt beroepen op het recht tot terugtrekking, is hij verplicht om dit aan Lucas Crystals kenbaar te maken binnen de 14 dagen volgend op de ontvangst van alle producten. De consument kan dit doen door middel van het standaardformulier. Nadat de consument de wens heeft uitgedrukt om zich te beroepen op het recht van terugtrekking, zal de consument het product binnen de 14 dagen terugsturen naar Lucas Crystals. De consument moet bewijzen dat het product stipt wordt teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postaflevering.

Als de consument, aan het einde van de wettelijke periode in paragraaf 2 en 3 van dit artikel, de wens om zich te beroepen op het recht van terugtrekking niet kenbaar heeft gemaakt, of het product niet is teruggestuurd naar Lucas Crystals, is de verkoop een feit.

Levering van diensten:

In geval van een levering van diensten, kan de consument de overeenkomst beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na afsluiting van de overeenkomst.

Om zich op zijn recht op terugtrekking te beroepen, zal de consument Lucas Crystals op de hoogte stellen op basis van de redelijke en duidelijke aanwijzingen van Lucas Crystals.

 

Artikel 6 - Kosten in geval van terugtrekking

Indien de consument zich beroept op het recht van terugtrekking, zullen de kosten van het terugsturen volledig voor rekening van de consument zijn.

Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Lucas Crystals ervoor zorgen dat het bedrag wordt overgemaakt naar de consument, binnen 14 dagen nadat de consument zijn wens om zich te beroepen op zijn recht op terugtrekking, kenbaar heeft gemaakt. De consument moet bewijzen dat de geleverde goederen zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postaflevering.

 

Artikel 7 – Uitsluiting van het recht op terugtrekking

Lucas Crystals kan het recht op terugtrekking van de consument uitsluiten voor zover dit toegekend is in paragraaf 2 en 3 van dit artikel. De uitsluiting van het recht op terugtrekking is alleen geldig indien Lucas Crystals dit duidelijk in het aanbod vermeld, tenminste voordat de overeenkomst afgesloten is.

Uitsluiting van het recht op terugtrekking is alleen mogelijk voor producten:

Die Lucas Crystals heeft vastgesteld op basis van de specificaties van de consument;

Die duidelijk persoonlijk zijn in aard;

Die niet kunnen worden teruggestuurd omwille van hun aard;

Die snel vergaan of achterhaald worden;

Waarvan de prijs onderhavig is aan fluctuaties op de financiële market waarop Lucas Crystals geen invloed kan uitoefenen;

Voor individuele kranten en tijdschriften;

Voor audio- en video-opnames en computersoftware waarvan de zegel is gebroken door de consument;

Hygiëneproducten die zijn verzegeld en waarvan de zegel is gebroken door de consument.

Uitsluiting van het recht op terugtrekking is alleen mogelijk voor diensten:

Op onderdak, transport, restaurant of amusement die uitgevoerd moeten worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;

Diensten waarvan de levering, met uitdrukkelijke toestemming van de consument, begon voordat de afkoelperiode is verlopen.

Weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 8 – De prijs

Gedurende de periode vermeld in het aanbod zullen de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhogen, behalve prijsveranderingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In tegenstelling tot de voorgaande paragraaf, kan Lucas Crystals producten waarvan de prijzen onderhavig zijn aan fluctuaties in de financiële markten buiten controle van Lucas Crystals, aanbieden met variabele prijzen. Deze fluctuaties en het feit dat de prijzen variabel zijn zullen vermeld worden in het aanbod.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de afsluiting van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogen vanaf 3 maanden na de afsluiting van het contract zijn alleen toegestaan indien hiermee op voorhand ingestemd is en:

Zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of

De consument heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen op de dag waarop de prijsverhoging plaatsgrijpt.

  1. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
  2. Alle prijzen zijn onderhavig aan drukfouten. Lucas Crystals is niet aansprakelijk voor drukfouten. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht om het product volgens de incorrecte prijs te leveren.

 

Artikel 9 – Naleving en garantie

Lucas Crystals verzekert dat de producten en/of diensten de overeenkomst ten uitvoer brengen, de specificaties zoals vermeld in het aanbod, de redelijke vereisten van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid, en op de datum van de afsluiting van de overeenkomst, bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsrichtlijnen. Indien overeengekomen, heeft Lucas Crystals ook vermeld dat het product geschikt is voor gebruik buiten normaal gebruik.

Een waarborg van Lucas Crystals, fabrikant of importeur brengt geen verandering teweeg aan de wettelijke rechten en aanspraken die aan de consument toekomen onder de overeenkomst met Lucas Crystals.

Enige defecten of verkeerde productleveringen moeten schriftelijk aan Lucas Crystals bericht worden, direct nadat het product is ontvangen, maar ten laatste 14 dagen na levering. Enige aanspraken waarover later is bericht, kunnen niet worden geaccepteerd. Het terugsturen van de producten moet gebeuren in de oorspronkelijke verpakking in nieuwe staat, of de staat waarin de producten zijn afgeleverd.

Lucas Crystals vervangt of corrigeert enige defecten indien de levering foutief of defect was. Indien Lucas Crystals het voorwerp niet kan vervangen of het defect niet kan rechtzetten, kan de consument vragen om een prijsvermindering of het contract ontbinden.

De garantieperiode van Lucas Crystals komt overeen met de fabrieksgarantieperiode. Lucas Crystals is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor iedere individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies aangaande het gebruik of de toepassing van de producten.

De waarborg is niet van toepassing als:

De geleverde goederen gerepareerd zijn en/of gemodificeerd zijn door derde partijen en/of de consument;

De geleverde goederen blootgesteld zijn aan ongebruikelijke omstandigheden of op een andere wijze zonder zorg of in tegenstelling tot de instructies van Lucas Crystals en/of de verpakking behandeld zijn.

De minderwaardigheid in zijn geheel of gedeeltelijk het gevolg is van regels die opgesteld zijn of opgesteld zullen worden door de overheid omtrent de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

Artikel 10 – Levering en uitvoering bestelling

Lucas Crystals zal zich met de grootste mogelijke zorg ontfermen over de ontvangst en uitvoering en/of levering van de bestellingen en diensten.

De leveringsplaats is het adres dat de consument heeft aangegeven aan Lucas Crystals.

Geaccepteerde bestellingen zullen bijtijds verstuurd worden, maar niet later dan 30 dagen na het bestellingsbericht, tenzij de consument toestemming heeft gegeven voor een langere leveringsduur. Indien levering uitgesteld is, of indien een bestelling niet of gedeeltelijk uitgevoerd kan worden, zal de consument een bericht ontvangen en heeft hij het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder sanctie.

Alle leveringstijden zijn indicatief. De overschrijding van de leveringstijd geeft de consument recht op compensatie.

In geval van ontbinding overeenkomstig paragraaf 3 in dit artikel, zal Lucas Crystals het bedrag dat reeds door de consument betaald is, zo snel mogelijk terugbetalen, maar niet later dan 14 dagen na de ontbinding.

Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Lucas Crystals trachten een vervangingsproduct aan te leveren. Ten laatste ten tijde van de levering, zal er bericht worden dat een vervangingsproduct is geleverd. Bij vervangingsproducten kan het recht op terugtrekking niet uitgesloten worden. Derhalve zal Lucas Crystals de kosten van een eventueel terugsturen dragen.

Het risico op schade en/of verlies van producten bevindt zich bij Lucas Crystals tot op het moment van levering aan de consument, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Door de levering heeft Lucas Crystals voldaan aan een verplichting zodra de bestelling eenmaal aan de consument is aangeboden.

 

Artikel 11 - Duurtransacties: duur, annulering en hernieuwing

Annulering

Indien de consument een overeenkomst voor onbepaalde duur is aangegaan, die handelt om de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit), kan hij deze te allen tijde beëindigen overeenkomstig beëindigingsregels die van toepassing zijn, met een maximum opzegtermijn van een maand.

De consument die een overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, die handelt om de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit), kan deze, tegen het einde van de bepaalde periode, te allen tijde beëindigen overeenkomstig beëindigingsregels die van toepassing zijn, met een opzegtermijn van een maand.

De consument kan, wat betreft de overeenkomsten vermeld in de voorgaande paragrafen:

De overeenkomst beëindigen en niet beperkt worden door annulering op een bepaald moment of binnen een gegeven periode;

De overeenkomst annuleren tenminste op dezelfde manier waarop deze aangegaan is;

De overeenkomst annuleren met dezelfde opzegtermijn die Lucas Crystals voor zichzelf heeft bepaald.

Hernieuwing

De consument die een overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, die handelt om de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, zal niet automatisch verlengd of hernieuwd worden voor een bepaalde duur.

Niettegenstaande de vorige paragraaf, een overeenkomst voor bepaalde duur is aangegaan, die handelt om de regelmatige levering van dagelijkse of wekelijkse kranten en tijdschriften kan stilzwijgend hernieuwd worden voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument de mogelijkheid heeft om de verlengde overeenkomst aan het end van de verlenging te annuleren met een opzegtermijn van een maand.

Een overeenkomt van bepaalde duur, die handelt om de regelmatige levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten, zal alleen worden verlengd voor onbepaalde duur indien de consument deze te allen tijde kan annuleren met een opzegtermijn van maximaal een maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden, bij een overeenkomst die handelt om de regelmatige levering van dag- en weekbladen.

Een overeenkomst van bepaalde duur, die handelt om de levering van een proef- of introductieabonnement van kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of introductieabonnement) zullen automatisch beëindigd worden en zullen niet automatisch voortgezet worden na de proef of introductieperiode.

Duur

Overeenkomsten met een duur van meer dan een jaar kunnen te allen tijde geannuleerd worden na een jaar met een maximum opzegtermijn van een maand, tenzij de redelijkheid en eerlijkheid een bezwaar vormen tegen de beëindiging voor de overeengekomen duur.

 

Artikel 12 - Betaling

Tenzij anders overeengekomen, moeten de bedragen verschuldigd door de consument betaald worden binnen 7 werkdagen na de afkoelperiode zoals beschreven in ex-artikel 6 paragraaf 1. In geval van een overeenkomst om een dienst te verlenen, moeten de bedragen betaald worden binnen 7 werkdagen nadat de consument bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in de voorziene of bepaalde betalingsgegevens onverwijld mede te delen aan Lucas Crystals.

In geval van wanbetaling heeft Lucas Crystals het recht om kosten voor krediet door te geven aan de consument, onderworpen aan wettelijke beperkingen.

 

Artikel 13 – Klachtenprocedure

Lucas Crystals heeft een klachtenprocedure en behandelt klachten door klachtenprocedure te doorlopen.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of bestelling moeten in zijn geheel en duidelijk beschreven worden en ingediend bij Lucas Crystals binnen 7 dagen nadat de consument de defecten heeft vastgesteld.

Klachten worden binnen de 14 dagen na dag van ontvangst behandeld. Indien een klacht een langere verwerkingsduur vereist zal Lucas Crystals, binnen de periode van 14 dagen, een antwoord sturen met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een gedetailleerder antwoord kan verwachten.

Als de klacht niet in gezamenlijk overleg tot een oplossing gebracht kan worden, ontstaat een geschil dat onderhavig is aan geschillenbeslechting.

Een klacht schort de verplichtingen van Lucas Crystals niet op, tenzij Lucas Crystals dit schriftelijk aangeeft.

Indien de klacht gegrond is, heeft Lucas Crystals de mogelijkheid om de geleverde producten te vervangen of te repareren zonder toegevoegde kosten.

 

Artikel 14 - Geschillen

Uitsluitend Nederlands recht zal van toepassing zijn op enig geschil, overeenkomsten en bestellingen, zelfs als de consument in het buitenland woont.

Het Weens Koopverdrag zal niet van toepassing zijn.

 

Artikel 15 – Bijkomende of verschillende bepalingen

Bijkomende afwijkingen van deze algemene servicevoorwaarden kunnen niet nadelig zijn voor de consument en moeten schriftelijk worden genoteerd, of op een wijze waarop ze op een toegankelijke manier en op een duurzame drager opgeslagen kunnen worden door de consument.